Публічна оферта

Справжня публічна оферта (далі за текстом – «Оферта») є офіційною пропозицією Виконавця укласти з будь-якою фізичною особою, що далі називається – «Користувач», Договір надання послуг на умовах, визначених у тексті Оферти. Акцепт цієї Оферти здійснюється шляхом оформлення Користувачем замовлення на сервісі. Якщо Користувач оформляє замовлення на сервісі, то приймає та погоджується з умовами та правилами оферти. Акцепт Оферти означає ознайомлення та повну, безумовну та беззастережну згоду Користувача з умовами та вимогами, визначеними в Оферті. З моменту згоди (акцепту) Оферти Договір на надання інформаційних послуг між Виконавцем та Користувачем визнається укладеним та погодженим між ними, а його умови підлягають обов'язковому виконанню Сторонами.
Інтернет-сервіс «blackstagram.online, що називається надалі «Виконавець», і замовник цього інтернет-ресурсу (Ви), що називається надалі «Користувач», з іншого боку, а спільно звані «Сторони», укладають цей Договір про наступне:
1. Терміни
В цілях цієї Оферти наведені нижче терміни використовуються в наступному значенні:
1.1 Інтернет-сервіс – веб-сайт, що належить Виконавцю, розташований за адресою https://blackstagram.online
1.2. Виконавець – сторона, яка розміщує оферту, а також здійснює роботи з надання послуги. Виконавцем може бути будь-яка особа, яка має права на розміщення оферти або інформацію про замовлення на Сайті blackstagram.online. Найменування Виконавця стає відомим замовнику в момент оплати.
1.3. Користувач – фізична особа, яка самостійно користується (скористалася) функціями та послугами, що надаються сервісом https://blackstagram.online/
1.4. Замовлення – заявка Користувача отримання виконання функції сервісу, визначених у тексті цієї Оферти.
1.5. «Просування» - штучне просування розміщеного Користувачем на сторонньому Інтернет-ресурсі (соціальній мережі або соціальному сервісі) контенту, шляхом набору певної угоди між Виконавцем та Користувачем кількості переглядів даного контенту користувачами на тому чи іншому сервісі та/або штучне створення інтересу користувачів того чи іншого ресурсу до контенту Користувача розміщеного на такому ресурсі з метою залучення та/або збільшення/отримання передплатників, оцінок, коментарів, лайків, користувачів тощо.
2. Предмет оферти
2.1. В рамках цієї Оферти Виконавець на замовлення Користувача зобов'язується надавати Користувачеві послуги з надання в користування Сайту для оформлення замовлень, а також для отримання пов'язаних з цією інформацією додаткових послуг, а Користувач зобов'язується оплачувати дані Послуги у розмірі, на умовах та в порядку, встановлених Офертою. Оплата замовлень відбувається з рахунку Користувача.
2.2. Перелік та вартість Послуг Виконавця публікуються на Сайті.
2.3. Виконавець не надає послуги з просування контенту Користувача еротичного, порнографічного характеру, а також контенту рекламного характеру, спрямованого на спонукання користувачів мережі Інтернет до придбання/споживання/використання/зберігання/незаконного обігу наркотичних та/або психотропних речовин, зброї, алкогольних напоїв, тютюнових виробів , послуг магів, чарівників, ворожок, спортивних тоталізаторів, азартних ігор, партнерських програм, а також інших речей (засобів, виробів, препаратів, продуктів) обіг яких обмежений або заборонений чинним законодавством;
3. Розрахунки між сторонами
3.1. Оплата Послуг Виконавця здійснюється безготівковим методом шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. Грошова сума, перерахована на електронний рахунок Виконавця, про що Користувач отримує повідомлення на свій номер телефону, який він вказав при оформленні замовлення.
3.2. Датою сплати визнається дата надходження коштів на електронний рахунок Виконавця.
3.3. Використання коштів можливі виключно на оплату послуг та функцій сервісу. Виведення на електронний гаманець або будь-яку іншу платіжну систему, переведення іншому користувачеві неможливе.
3.4. Виконавець надає послуги точно відповідно до цього Договору. Етапи надання послуг є технологічними процесами. На стадії надання послуг не допускається зміна їхнього способу, обсягу та/або режиму оплати.
3.5. Здійснення платежу за цим Договором здійснюється Користувачем через доступні на сайті Виконавця способи оплати. У разі здійснення оплати через платіжні системи (агрегатори платежів) з банківських карток та/або інших банківських рахунків, Користувачем зобов'язаний переконатися в тому, що має право розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на таких рахунках. Користувач також зобов'язаний виключити доступ третіх осіб до інформації, що дозволяє третім особам скористатися рахунками Користувача для оплати та замовлення послуг виконавця (номери банківських карток, найменування банку, пін-коди, коди cvv2 та cvc2 тощо). Ризик несанкціонованого сплати послуг Виконавця з рахунків Користувача повністю покладається на Користувача. Користувач несе самостійну відповідальність за несанкціоновану оплату своїх рахунків послуг Виконавця третіми особами.
3.6. У разі невиконання Замовлення Виконавець зобов'язується виконати повернення коштів протягом трьох днів з моменту звернення замовника з вимогою повернення.
3.7. Повернення коштів здійснюється за допомогою зарахування на картку Користувача, з якого було оплачено Замовлення.
4. Факт надання послуг
4.1. Факт надання Послуг по цій Оферті вважається досягненням замовленої кількості передплатників/переглядів/лайків/друзів/репостів/голосів/коментарів на лічильнику групи/відео/каналу/фото/поста/голосування. Усі результати фіксуються виключно за лічильниками у соціальних мережах.
4.2. У процесі виконання замовлення використання будь-яких сторонніх сервісів та способів залучення людей заборонено, зважаючи на те, що більшість послуг при підрахунку кількості виконань спираються на внутрішню статистику групи/відео/сторінки/каналу/поста/голосування.
5. Відповідальність сторін
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.
5.2. У разі неоплати Користувачем Послуг Виконавець має право призупинити надання Послуг Користувачеві та обмежити доступ Користувача до Сайту.
5.3. Користувач сервісу не має права примусово, шляхом погроз, шантажу або здирництва вимагати зробити переказ або повернення коштів, які були витрачені на функції сервісу.
5.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення умов цього Договору, якщо таке порушення спричинене дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Сторони домовилися, що такими діями, зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та/або збої роботи комп'ютерної мережі, страйки, заворушення, заворушення, незаплановані зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж. У разі виникнення форс-мажорних обставин, встановлені строки виконання зобов'язань, зазначені в Договорі, переносяться на строк, протягом якого діють обставини, що виникли.
5.5. Замовляючи просування контенту, Користувач зобов'язаний забезпечити наявність контенту за вказаним ним посиланням в мережі Інтернет протягом усього терміну дії цього Договору. Виконавець не несе відповідальності за умови відсутності працездатності ресурсу на якому розміщено контент, а також за відсутність та/або блокування та/або видалення контенту Користувача третіми особами або самим Користувачем.
5.6. Користувач не має права видаляти контент на час надання послуг без погодження з Виконавцем протягом усього терміну дії Договору;
5.7 При видаленні (блокуванні) контенту Користувача самим Користувачем та/або третіми особами та його подальшому відновленні, Виконавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг та/або збільшити термін їх надання на період часу, необхідний для усунення несприятливих наслідків, викликаних даними обставинами або відмовитися від подальшого надання послуг Користувачеві (виконання Договору) без повернення Користувачеві сплачених ним коштів;
5.8. Виконавець також в односторонньому порядку має право збільшити термін надання послуг у разі наступних обставин:
- технічні проблеми ресурсу (сервісу), на якому розміщено контент Користувача;
- введення фільтрів та апдейтів у соціальній мережі та/або соціальному сервісі, що перешкоджають просуванню контенту;
- зміна алгоритмів роботи соціальної мережі та/або соціального сервісу, що перешкоджають просуванню контенту.
5.9.Відповідальним за виконання цього Договору з боку Виконавця є Шпотюк Леонід Романович, +380678404535 (контактний телефон), manager@blackstagram.online (e-mail).
6. Вирішення суперечок
6.1. Сторони встановили прітенціозний досудовий порядок врегулювання розбіжностей та суперечок. Термін відповіді на пред'явлену претензію становить 30 (тридцять) робочих днів із моменту її отримання Стороною.
6.2. Тільки технічна підтримка оператора сервісу має право винести виключно правильне вирішення спору. Виконавець або його представник, оператор технічної підтримки має право відмовити у вирішенні проблеми або скарги користувача за наявності за ним порушень.
7. Обставини непереборної сили
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо неналежне виконання виявилося неможливим через настання обставин непереборної сили. Обставинами непереборної сили Сторони домовилися вважати зовнішні та надзвичайні події, які були відсутні під час підписання цього Договору та настали без волі та бажання Сторін, дії яких Сторони не могли передбачити і не могли запобігти заходам та засобам, які виправдано та доцільно чекати від сумлінно чинної Сторони. До подібних обставин належать війна та військові дії, епідемії, пожежі, природні катастрофи, акти та дії органів державного управління, незаплановані зміни алгоритмів адміністрацією соціальних мереж, що унеможливлюють виконання зобов'язань за цим Договором та визнані обставинами непереборної сили;
7.2. Термін виконання зобов'язань за цим Договором продовжується на термін неможливості їх виконання внаслідок обставин непереборної сили.
8. Дія громадської оферти
8.1. Ця Оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті.
8.2. Ця Оферта розміщена на невизначений термін і втрачає чинність при її анулюванні Виконавцем.
8.3. У разі внесення змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту опублікування нової редакції Оферти на Сайті, якщо інший термін набуття чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Виконавець має право в односторонньому порядку здійснювати внесення змін до тексту Оферти.
8.4. Користувач зобов'язується самостійно здійснювати контроль за змінами в положеннях цієї Оферти та відповідати за наслідки, пов'язані з недотриманням цього обов'язку.
8.5. У разі незгоди Користувача з відповідними змінами Користувач зобов'язаний припинити використання Сайту та відмовитись від Послуг Виконавця. В іншому випадку продовження використання Користувачем Сайту означає, що Користувач погоджується з умовами Оферти у новій редакції.
9. Додаткові умови та заключні положення
9.1. Сторони домовилися, що всі повідомлення, передбачені цим Договором (за винятком претензій), можуть здійснюватися шляхом надсилання Сторонами електронною поштою. Адресою електронної пошти Виконавця є адреса вказана у розділі «Контакти» або іншому відповідному розділі сайту Виконавця blackstagram.online Адреса Користувача – це номер телефону для зв'язку в месенджерах, вказаний Користувачем на сайті Виконавця при замовленні послуг. Листи та інші документи, що надійшли від Користувача з інших номерів, не приймаються і не розглядаються Виконавцем;
9.2. У решті, що не передбачено цим договором, Сторони керуються застосовним законодавством.
Політика конфіденційності
Реєструючись на веб-сайті, ви надаєте згоду на обробку всіх введених для реєстрації даних з метою належного надання BLACKSTAGRAM послуг.
Реєструючись на веб-сайті, ви також підтверджуєте, що ознайомилися з переліком своїх прав як суб'єкта даних згідно зі статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних". Цей перелік доступний за посиланням: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2297-17.
1. ЗБІР ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ
1.1. Під час реєстрації на сайті ми просимо вас повідомити необхідну особисту інформацію в обсязі, яка є необхідною для надання послуг. Ми залишаємо за собою право вимагати надати додаткову особисту інформацію у разі потреби.
1.2. Файли cookie - коли ви заходите на наш сайт, ми надсилаємо один або кілька файлів cookie на ваш комп'ютер або інший пристрій. Файли cookie використовуються для підвищення якості наданих послуг: зберігати налаштування користувача.
1.3. Інформація про відвідування – при доступі на сайт наші сервери автоматично записують певну інформацію. Ці журнали сервера можуть містити таку інформацію, як веб-запит, IP-адресу, тип та мову браузера, дату та час запиту.
1.4. Продаж послуг на партнерських сайтах – деякі послуги, які ми пропонуємо, пов'язані з іншими сайтами. Особиста інформація, яку ви надаєте таким сайтам, може бути надана нам для надання цих послуг. Ми обробляємо таку інформацію відповідно до цієї політики конфіденційності.
1.5.BLACKSTAGRAM може обробляти особисту інформацію на серверах в Україні та інших країнах. В окремих випадках особиста інформація користувачів обробляється за межами країни користувача.
2. НАДАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Ми надаємо доступ до вашої особистої інформації іншим особам лише за таких обмежених обставин:
2.1.1. У нас є на це ваш дозвіл. Для передачі будь-якої конфіденційної інформації нам потрібна ваша явна згода.
2.1.3. Ми маємо достатні підстави вважати, що доступ, використання, збереження або розкриття такої інформації необхідно для:
2.1.3.1. дотримання законодавства України, у тому числі надання інформації на вимогу фізичних та юридичних осіб, установ, організацій будь-якої форми власності або державних органів, які мають право на отримання такої інформації відповідно до законодавства України;
2.1.3.2. розслідування потенційних порушень Публічної оферти, що передбачає наданнявання інформації про вас у відповідь на належним чином оформлений адвокатський запит з інформацією про порушення;
2.1.3.3. виявлення та запобігання шахрайським діям, а також вирішення проблем безпеки та усунення технічних несправностей;
2.1.3.4. захисту від безпосередньої загрози правам, майну чи безпеці компанії Like Lab, її користувачів чи громадськості, в рамках законодавства України.
3. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
3.1. Ми вживаємо всіх необхідних заходів для захисту даних від неавторизованого доступу, зміни, розкриття чи знищення. До цих заходів відносяться, зокрема, внутрішня перевірка процесів збору, зберігання та обробки даних та заходів безпеки, включаючи відповідне шифрування та заходи щодо забезпечення фізичної безпеки даних для запобігання неавторизованому доступу.
4. ДОСТУП ДО ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ ОБНОВЛЕННЯ
4.1. Ми робимо все від нас залежне, щоб надати вам доступ до ваших особистих даних і або виправити їх, якщо вони неправильні, або видалити на ваш запит, якщо тільки їх зберігання не потрібно законом або не обумовлене законними діловими цілями. Перед обробкою запитів ми просимо користувачів підтвердити особистість та інформацію, яку вони хочуть отримати, виправити або видалити.
5. ЗМІНА СПРАВЖНІЙ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
5.1. Справжня політика конфіденційності може іноді змінюватися. Зміни, які вносяться до політики конфіденційності, будуть опубліковані на цій сторінці.
Користувач гарантує, що всі умови Договору є йому зрозумілими, і Користувач приймає умови без застережень і в повному обсязі.
Оплачуючи послуги та реєструючись на сайті "Blackstagram.online" Користувач погоджується з усіма перерахованими умовами та приймає цю користувальницьку угоду, оферту на надання послуг.
Made on
Tilda